Monday, March 16, 2009

President visits concert of Hryhory Veriovka Choir

President Victor Yushchenko watched a concert of National Academic Hryhory Veriovka Choir that took place at National Arts Center “Ukraine”.