Friday, October 24, 2008

President returns from Zhytomyr region

President Victor Yushchenko finished his working visit to Zhytomyr region and returned to Kyiv.