Tuesday, April 13, 2010

President: Ukraine ready to take part in anti-terrorism programs