Tuesday, June 30, 2009

Visit to Vinnytsya region

On June 30 President Victor Yushchenko will visit Vinnytsya region.