Tuesday, June 16, 2009

President visits construction of Cherkasy Regional Children's Hospital

Within the framework of working visit to Cherkasy region President Victor Yushchenko visited the construction site of Cherkasy Regional Children's Hospital.

In the visit the President was accompanied by Health Minister Vasyl Knyazevych, Minister for Culture Vasyl Vovkun, Deputy Chief of Staff Yuriy Bohutsky.