Monday, May 25, 2009

Visit to Lviv region

On May 28 President Victor Yushchenko will visit Lviv region.