Monday, April 13, 2009

Visit to Kyiv region

On April 14 President Victor Yushchenko will visit Kyiv region.