Tuesday, April 14, 2009

President visits Kyiv region

Within the framework of his visit to Kyiv region, in Pereyaslavske village President Victor Yushchenko visited pig farm of “Nyva Pereyaslavshchyny” enterprise.