Friday, February 27, 2009

Working visit to Lviv region

On February 28 President Victor Yushchenko will go with a working visit to Lviv region.