Thursday, February 5, 2009

President visits remembrance ceremony for Pavlo Zagrebelny

President Victor Yushchenko visited remembrance ceremony for Ukrainian writer Pavlo Zagrebelny.