Tuesday, February 17, 2009

President visits Khmelnytsky, Rivne regions

President Victor Yushchenko went with a working visit to Khmelnytsky and Rivne regions.