Thursday, February 26, 2009

President congratulates Yevhen Bereznyak on his 95th birthday

President Victor Yushchenko visited today a legendary secret service man, Hero of Ukraine Yevhen Bereznyak to congratulate him on his 95th birthday.

At the meeting, with whishes of sound health, President Yushchenko awarded Yevhen Bereznyak with an order ‘For Merit’.