Tuesday, November 18, 2008

Visit to Kharkiv region

On November 19 President Victor Yushchenko will go with a working visit to Kharkiv region