Thursday, October 16, 2008

President returns from Zaporizhzhya

President Victor Yushchenko finished his working visit to Zaporizhzhya region and returned to Kyiv.