Thursday, October 23, 2008

President goes to Zhytomyr region

President Victor Yushchenko went with a working visit to Zhytomyr region.