Sunday, May 25, 2008

Victor Yushchenko congratulates Arseniy Yatsenyuk


After
flowers laying ceremony near the monument to Taras Shevchenko President Victor
Yushchenko came to Verkhovna Rada to congratulate the Speaker of the Ukrainian
Parliament Arseniy Yatsenyuk on his birthday.